ΣΥΡΙΖΑ ΜΑΤ

Πόσοι «Μπαλούρδοι» χρειάζονται για μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ; (vid)

Πηγή: Rproject

Επίθεση των ΜΑΤ απέναντι σε νεολαίους και κατοίκους του Ζωγράφου, που διαμαρτύρονταν για το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο και τη ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης στο προσφυγικό και ήθελαν να παρέμβουν ειρηνικά σε εκδήλωση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, με ομιλητή τον Ν. Παππά.

Με χη­μι­κά και ξύλο από την ΕΛ.ΑΣ. αντι­με­τω­πί­στη­κε η δυ­να­μι­κή δια­μαρ­τυ­ρία νε­ο­λαί­ων της πρω­το­βου­λί­ας ενά­ντια στο ασφα­λι­στι­κό νο­μο­σχέ­διο «Block it» και μελών της Επι­τρο­πής Αγώνα Ζω­γρά­φου, την ώρα που ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη εκ­δή­λω­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με ομι­λη­τή τον υπουρ­γό επι­κρα­τεί­ας Νίκο Παππά και θέμα τη δήθεν μάχη ενά­ντια στη δια­φθο­ρά-δια­πλο­κή (προ­φα­νώς η μάχη αυτή γί­νε­ται τις ώρες που η κυ­βέρ­νη­ση δεν κλεί­νει δου­λειές μαζί της…).

Πέρα από τις φρα­στι­κές χυ­δαιό­τη­τες των λίγων «Τσι­προ­φρου­ρών» που βρέ­θη­καν στην εκ­δή­λω­ση και κλεί­νουν τα μάτια στο σφα­για­σμό των συ­ντά­ξε­ων και στα στρα­τό­πε­δα συ­γκέ­ντρω­σης προ­σφύ­γων, η «αρι­στε­ρή» κυ­βέρ­νη­ση κα­τέ­φυ­γε στην κα­τα­στο­λή για να φι­μώ­σει τις ενο­χλη­τι­κές φωνές των νέων αν­θρώ­πων που δου­λεύ­ουν για 400 ευρώ ή είναι άνερ­γοι, ενώ, αν ψη­φι­στεί το Ασφα­λι­στι­κό-έκτρω­μα, θα πρέ­πει να δου­λεύ­ουν-του­λά­χι­στον-μέ­χρι τα 67 για να πά­ρουν τα ψί­χου­λα της «εθνι­κής σύ­ντα­ξης».

Για να μι­λή­σει ο Ν. Παπ­πάς στην κομ­μα­τι­κή φιέ­στα των οπα­δών του, έπρε­πε να απο­μα­κρυν­θούν οι δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι. Παρά την επί­θε­ση όμως, ο κό­σμος επέ­στρε­ψε στο ση­μείο της εκ­δή­λω­σης φω­νά­ζο­ντας συ­νε­χώς συν­θή­μα­τα και απαι­τώ­ντας, όπως και έγινε, την από­συρ­ση από το ση­μείο των αστυ­νο­μι­κών δυ­νά­με­ων. Λίγα λεπτά μετά οι συ­γκε­ντρω­μέ­νοι απο­χώ­ρη­σαν με πο­ρεία στη Λεωφ. Πα­πά­γου.

Με επί­ση­μη ανα­κοί­νω­σή του ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είδε στα γε­γο­νό­τα «ει­σβο­λή μελών της ΛΑΕ» (…) και «μια πράξη εκτός Αρι­στε­ρής αντί­λη­ψης και ιδε­ο­λο­γί­ας». Προ­φα­νώς για τον με­ταλ­λαγ­μέ­νο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, «Αρι­στε­ρά» είναι να δια­λύ­εις τη δη­μό­σια κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, να υψώ­νεις φρά­χτες στα θύ­μα­τα των πο­λέ­μων και να αντι­με­τω­πί­ζεις τη δί­καιη κοι­νω­νι­κή δια­μαρ­τυ­ρία ενά­ντια στα βάρ­βα­ρα μέτρα, με ξύλο και χη­μι­κά. Κάτι τέ­τοια άλ­λω­στε έλεγε και ο Σα­μα­ράς, όταν υπήρ­χε αντί­στα­ση στην πο­λι­τι­κή του και βά­φτι­ζε τη λαϊκή οργή «ει­σβο­λή μελών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ»…

Υ.Γ. Εκλεγ­μέ­νη σύμ­βου­λος στην Πε­ρι­φέ­ρεια Ατ­τι­κής με τη «Δύ­να­μη Ζωής» κα­λού­σε αφη­νια­σμέ­νη τους άν­δρες των ΜΑΤ «να τσα­κί­σουν» τους συ­γκε­ντρω­μέ­νους. Φαί­νε­ται ότι πρό­κει­ται για ακόμα ένα τυ­πι­κό δείγ­μα της «Αρι­στε­ρής αντί­λη­ψης» που πρε­σβεύ­ει ο νε­ο­μνη­μο­νια­κός ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

 

 

ΔΕΛ­ΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ” BLOCK IT” ΓΙΑ ΤΑ ΓΕ­ΓΟ­ΝΟ­ΤΑ:

Σή­με­ρα, Τέ­τάρ­τη 23/4 στον κι­νη­μα­το­γρά­φο Αλέκα, στου Ζω­γρά­φου, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είχε εκ­δή­λω­ση με ομι­λη­τή τον Νίκο Παππά, Υπουρ­γό Επι­κρα­τεί­ας της κυ­βέρ­νη­σης με θέμα: «ΚΥ­ΒΕΡ­ΝΗ­ΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙ­ΣΤΕ­ΡΑΣ: ΠΟ­ΛΕ­ΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑ­ΦΘΟ­ΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ­ΠΛΟ­ΚΗ – ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ­ΣΤΑ­ΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙ­ΚΑ ΑΔΥ­ΝΑ­ΜΩΝ».

Ως Block it, πρω­το­βου­λία νέων ενά­ντια στο ασφα­λι­στι­κό νο­μο­σχέ­διο, απο­φα­σί­σα­με να πα­ρευ­ρε­θού­με στο χώρο της εκ­δή­λω­σης και να πα­ρέμ­βου­με. Στο­χεύ­α­με σε μια ει­ρη­νι­κή πα­ρέμ­βα­ση, όπως ακρι­βώς κά­να­με άλ­λω­στε και στην πα­ρέμ­βα­σή μας στο Συ­νέ­δριο στο President στις 20/3, από την οποία υπάρ­χει αντί­στοι­χο φω­το­γρα­φι­κό υλικό και δελ­τίο τύπου.

Όταν προ­σπα­θή­σα­με να μπού­με στο χώρο της εκ­δή­λω­σης προ­κει­μέ­νου να το­πο­θε­τη­θού­με, αυτό που αντι­με­τω­πί­σα­με ήταν την άγρια αντί­δρα­ση μελών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, από κοι­νού με δυ­νά­μεις της αστυ­νο­μί­ας, τα οποία με σπρω­ξιές, χτυ­πή­μα­τα και χυ­δαί­ους χα­ρα­κτη­ρι­σμούς εμπό­δι­σαν τους νέους και τις νέες του Block it από το να ει­σέλ­θουν στο χώρο της εκ­δή­λω­σης.

Αφού απο­χω­ρή­σα­με από το χώρο του κι­νη­μα­το­γρά­φου από μόνοι μας, στο βαθμό που δεν μας επε­τρά­πη να το­πο­θε­τη­θού­με στην εκ­δή­λω­ση, συ­νει­δη­το­ποι­ή­σα­με ότι έξω από το κι­νη­μα­το­γρά­φο μας πε­ρί­με­ναν δυ­νά­μεις της αστυ­νο­μί­ας και των ΜΑΤ, οι οποί­ες πολύ άμεσα μας απώ­θη­σαν με ξύλο και χη­μι­κά. Αρ­κε­τοί νέοι και νέες του Block it δέ­χθη­καν βίαιη επί­θε­ση ενώ υπάρ­χει και τραυ­μα­τί­ας στο μάτι από ασπί­δα αστυ­νο­μι­κού των ΜΑΤ.

Ήμα­σταν εκεί ως συλ­λο­γι­κό­τη­τα Block it και η πρω­το­βου­λία να πα­ρέμ­βου­με στην συ­γκε­κρι­μέ­νη εκ­δή­λω­ση ανή­κει σε εμάς, σε αντί­θε­ση με το τι μπο­ρεί μέχρι τώρα να με­τα­δί­δουν τα μέσα μα­ζι­κής ενη­μέ­ρω­σης, καθώς και το γρα­φείο τύπου του κυ­βερ­νη­τι­κού κόμ­μα­τος, που μι­λά­ει για κι­νη­το­ποί­η­ση κομ­μα­τι­κού χώρου με πρό­θε­ση πα­ρε­μπό­δι­σης. Θέ­λα­με να πα­ρέμ­βου­με σε μια εκ­δή­λω­ση ει­ρη­νι­κά και κα­τα­λή­ξα­με να δε­χό­μα­στε προ­πη­λα­κι­σμούς από μέλη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και κα­τό­πιν από δυ­νά­μεις των ΜΑΤ!

Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και η κυ­βέρ­νη­ση έχει το θρά­σος να μι­λά­ει ήδη για «νε­ο­φα­σί­στες» και «τρα­μπού­κους». Είναι πραγ­μα­τι­κή ξε­φτί­λα το να χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται έτσι νέοι άν­θρω­ποι που πα­λεύ­ουν απέ­να­ντι σε μια πο­λι­τι­κή που τους κα­τα­δι­κά­ζει για μια ζωή.

Οι δα­νει­στές ζη­τά­νε 1,8 δις, ζη­τά­νε λεφτά για ένα χρέος που ο λαός μας έχει πλη­ρώ­σει δύο και τρεις φορές, για ένα χρέος που μας κα­τα­δι­κά­ζει να εί­μα­στε για μια ζωή με σκυμ­μέ­νο το κε­φά­λι, χωρίς όνει­ρα, χωρίς προσ­δο­κί­ες, χωρίς τα βα­σι­κά αγαθά για μια αξιο­πρε­πή ζωή. Αυτή είναι η όλη υπό­θε­ση του ασφα­λι­στι­κού νο­μο­σχε­δί­ου. Και ενώ η κυ­βέρ­νη­ση είναι υπεύ­θυ­νη για όλα τα πα­ρα­πά­νω, συ­νε­χί­ζει να μας δου­λεύ­ει στα μού­τρα, συ­νε­χί­ζει να προ­κα­λεί, λέ­γο­ντας ότι θα «πα­τά­ξει τη λι­τό­τη­τα», θα «κερ­δί­σει την δη­μο­κρα­τία», θα «τσα­κί­σει τη δια­φθο­ρά» κλπ.

Όσο και αν πα­σχί­ζει η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ να δεί­ξει το φι­λο­λαϊ­κό της πρό­σω­πο δια­μορ­φώ­νο­ντας έναν υπο­τι­θέ­με­νο λόγο υπέρ των «κοι­νω­νι­κά αδύ­να­μων» και «κατά της δια­πλο­κής», όπως ήταν και η θε­μα­το­λο­γία της εν λόγω εκ­δή­λω­σης, ένα μόνο πράγ­μα απο­δει­κνύ­ει. Ότι έχει τα­χθεί στην υπη­ρε­σία των δυ­νά­με­ων της ερ­γο­δο­σί­ας και της Ε.Ε., ενά­ντια στα συμ­φέ­ρο­ντα της κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας.

Δεν μας τρο­μο­κρα­τούν ούτε μας φο­βί­ζουν οι πα­ρα­πά­νω κι­νή­σεις της κυ­βέρ­νη­σης και του επι­τε­λεί­ου της. Ίσα ίσα δεί­χνουν ότι αυτοί είναι οι πραγ­μα­τι­κά φο­βι­σμέ­νοι. Φο­βού­νται την αγα­νά­κτη­ση των νέων αν­θρώ­πων, την δίψα τους για αξιο­πρε­πή ζωή και απέ­να­ντι σε αυτήν θω­ρα­κί­ζο­νται.

Το δίκιο δεν μπο­ρεί να είναι με αυ­τούς που μι­σούν και αντι­πα­λεύ­ουν την άποψη των νέων και το δι­καί­ω­μά τους να έχουν λόγο για τη ζωή τους. Το δίκιο δεν μπο­ρεί να είναι με αυ­τούς που κά­νουν πο­λι­τι­κές εκ­δη­λώ­σεις φρου­ρού­με­νες από την αστυ­νο­μία. Το δίκιο είναι με αυ­τούς που δεν τα πα­ρα­τά­νε και αγω­νί­ζο­νται για κάτι κα­λύ­τε­ρο, για τους ίδιους, για τους φί­λους τους, τους συμ­φοι­τη­τές τους, τους συ­να­δέρ­φους τους στη δου­λειά, την οι­κο­γέ­νειά τους.

Δεν θα κα­θί­σου­με να κοι­τά­με την επί­θε­ση που δε­χό­μα­στε με δε­μέ­να τα χέρια.

Δεν εί­μα­στε ανα­λώ­σι­μο υλικό – Δεν εί­μα­στε πρό­βα­τα προς σφαγή

Θα ανα­τρέ­ψου­με τα σχέ­δια της κυ­βέρ­νη­σης και των δα­νει­στών!

Θα τους μπλο­κά­ρου­με!

inffowar logo

Βοήθησε το INFO-WAR να συνεχίσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία

Για περισσότερες επιλογές πατήστε εδώ